Deklaracja dostępności Przedszkole nr 80 w Gdańsku

Przedszkole nr 80 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pr80.edu.gdansk.pl niniejszej placówki

Data publikacji strony internetowej: 2019.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Witkowska : email sekretariat@p80.edu.gdansk.pl Telefon: 573266226 Każdy ma prawo: - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: - dane kontaktowe osoby zgłaszającej, - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-801 Gdańsk E-mail: umg@gdansk.gda.pl Telefon: 58 5244500 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna Przedszkole nr 80 w Gdańsku znajduje się przy ulicy Kolorowa 14 w Gdańsku. Do placówki można dojechać środkami komunikacji miejskiej – autobus linii 175 z pętli Gdańsk- Łostowice lub Gdańsk – Maćki. Przystanek Kolorowa znajduje się przy przedszkolu. . Parterowy budynek przedszkola dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spełnia funkcje dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze dla 175 dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole dysponuje parkingiem na 18 aut osobowych , w tym 2 na pojazdy osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe Ułatwienia Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.